Науковці кафедри – серед кращих науковців університету за даними наукометричної бази SCOPUS

Науковці кафедри – серед кращих науковців університету за даними наукометричної бази SCOPUS (cтаном на 10.03. 2020)

N Author Documents h-index Total сitations
1 Lushchak Volodymyr 201 37 5868
2 Lushchak Oleh 79 25 1975
3 Mironyuk Ivan 51 16 723
4 Tatarchuk Tetiana 43 16 708
5 Semchyshyn Halyna 43 15 611
6 Popov Mykhaylo 67 13 507
7 Husak Viktor 22 12 486
8 Bayliak Maria 29 10 250
9 Zagorodnyuk Andriy 35 10 208
10 Gospodaryov Dmytro 20 9 297
11 Perkhulyn Natalia 9 7 143
12 Kotsyubynsky Volodymyr 47 6 78
13 Budzulyak Ivan 37 6 81
14 Kogut Igor 30 6 83
15 Mandzyuk Volodymyr 19 6 88
16 Mosiichuk Nadia 14 6 180
17 Paliychuk Natalia 6 6 272
18 Bushkova Vira 25 5 58
19 Gavrylkiv Volodymyr 17 5 65
20 Yurkevych Ihor 13 5 134