Опис ОП Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень (091 Біологія, ОР бакалавр)

До уваги абітурієнтів! У 2023 році буде здійснюватись набір  на освітню програму

Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень“ (освітній рівень – бакалавр)

Короткий опис програмиОсобливості програмиПрацевлаштування

Найменування спеціальності   091 Біологія

Освітній рівень (ступінь)  Перший (бакалаврський рівень)

Назва програми  Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень

Форма навчання і обсяг програми (в кредитах ЄКТС і роках)  Денна, 240 кредитів ЄКТС, 3 роки і 10 місяців.

Мета програми Надати освіту в області експериментальної біології з фокусуванням на галузях фундаментальної та клінічної біохімії та окремих галузях біотехнології з широким доступом до працевлаштування; готувати фахівців, здатними до організації наукових біологічних досліджень та виконання практичних завдань у галузі експериментальної біології та пов’язаних з біотехнологічними процесами; готувати студентів з особливим інтересом до наукових досліджень для подальшого навчання.

Предметна область Біологія: загальна біологія, біохімія, біотехнологія, хімія, лабораторна діагностика, англійська мова в галузі, інше. 

Орієнтація програми Освітньо-професійна академічна програма. Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану експериментальної біології. Орієнтація на набуття достатньої кваліфікації для здійснення професійної діяльності у науково-дослідних, науково-виробничих, навчальних, проектних установах та підприємствах медичного, біотехнологічного, харчового та фармацевтичного профілю; орієнтація на наукову кар’єру.

Особливості програми Майбутні спеціалісти будуть мати повноцінну біологічну освіту з поглибленим знанням біохімії, молекулярної біології, імунології, мікробіології, біотехнології, біології клітини, сучасних методів лабораторних досліджень. Студенти також мають більше годин англійської мови, ніж студенти інших спеціальностей факультету природничих наук. Студенти отримують навички роботи в лабораторії, опановують сучасні аналітичні підходи – спектрофотометрію, полярографію, хроматографію, імуноблотинг та інші. Вони вчаться також якостям науковця – вмінню обґрунтовувати свою позицію, вести дискусію, формулювати запитання, планувати експерименти, керувати проектами, робити доповіді перед аудиторією. Освітня програма передбачає поглиблені лекційні курси з різних підгалузей біохімії, широку  можливість вибору студентами спеціальних курсів, а також великий обсяг різноманітних лабораторних практикумів. Частина фахових дисциплін викладається англійською мовою. Набуття дослідницьких та аналітичних навиків студентами також реалізовується у невеликих наукових групах, які працюють у широкому колі експериментальної біології. Істотна увага приділяється набуттю студентами так званих м’яких навичок (soft skills). Програма передбачає міжнародну мобільність.

Передумови запровадження програми На сьогодні на кафедрі біохімії та біотехнології здійснюється підготовка за освітньою програмою «Біохімія», проте колективом кафедри прийнято рішення розширити освітню програму з наступним формулюванням її назви «Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень». Розширення назви пов’язано з тим, що освітня програма хоч і має назву «Біохімія», дає певні компетентності з лабораторної діагностики та біотехнології, завдяки яким випускники програми працюють у діагностичних центрах та поліклініках, санітарно-епідеміологічних центрах, центрах стандартизації та сертифікації, мікробіологічних лабораторіях, виробництвах певних біопрепаратів, Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України тощо. Проте, абітурієнти не завжди розуміють, які можливості їх очікують при вступі на освітню програму «біохімія» і розглядають її дуже звужено. Розширення назви освітньої програми дозволяє нам не лише збільшити привабливість для абітурієнтів, а й запропонувати нові дисципліни, які розширюють фахові компетентності та є потрібними сучасному біохіміку-лаборанту та біотехнологу. На кафедрі біохімії та біотехнології розпочата робота з мишами, яка дозволяє поглибити вміння та навички студентів з лабораторної діагностики, розпочата серія біотехнологічних робіт (мікроклональне розмноження рослин, гібридомна технологія отримання моноклональних антитіл), які є перспективними напрямами дослідження і введення високих технологій в Україні. На кафедрі наявна достатня матеріально-технічна база і фахівці, які можуть працювати на сучасному обладнанні. На відміну від інших освітніх програм спеціальності “Біологія” у нашому університеті, пропонована програма передбачає поглиблену практичну підготовку та активне вивчення фахової англійської (понад 60% часу), а також можливість проходження практик за кордоном. Це дозволяє підготувати фахівця міжнародного рівня, що поки що неможливе у рамках інших освітніх програм за напрямом “Біологія”.

Пропонована освітня програма розроблена з врахуванням: світових тенденцій розвитку сучасної біології та напрямів наукових досліджень кафедри (кафедра тривалий період працює та має вагомі здобутки не лише у галузі класичної біохімії, а й клінічної та функціональної біохімії, а також біотехнології, використовуючи широкий спектр сучасних технік та методів біохімії, молекулярної біології, генетики, екотоксикології та лабораторної діагностики), наявності кваліфікованих фахівців у напрямку, відповідного матеріально-технічного забезпечення (зокрема враховуючи створення на базі ПНУ за сприяння наших науковців Центру колективного користування науковим обладнанням “Центр дослідження старіння та метаболічних порушень”), закордонного науково-педагогічного досвіду, аналізу відповідних програм провідних університетів Західної Європи і США та світових тенденцій біологічної освіти. 

Особливості програми: 1) отримання ступеня бакалавра ґрунтується на поглибленій теоретичній підготовці та інтенсивному отриманні практичних навиків винятково з фахових дисциплін; 2) дає ширший набір професійних компетентностей і практичних навичок, ніж інші українські освітні програми за спеціальністю Біологія; 3) аналіз вступних кампаній останніх років в українських університетах свідчить про зростання попиту на освітні програми, пов’язані з біотехнологією і лабораторною діагностикою; 4) розширює кваліфікацію та можливості працевлаштування випускників як в Україні, так і за кордоном; 5) передбачає поглиблені лабораторні практикуми з біохімії, біотехнології та лабораторної діагностики з метою покращення готовності випускників по завершенню навчання працювати за фахом (бути готовим до роботи в лабораторіях різного профілю); на лабораторних заняттях, під час навчальних і виробничих практик, у ході виконання наукових робіт студенти отримають навички роботи в лабораторії та освоять сучасні методи досліджень, які широко використовуються у клінічній медичній діагностиці та у біотехнологічній промисловості, навчаться планувати експерименти, аналізувати, описувати  та представляти отримані результати, допомагати кураторам науково-дослідницьких груп в організації роботи та навчанні молодших колег, що сприяє виробленню лідерських якостей. Тобто, істотна увага приділяється набуттю студентами так званих м’яких навичок (soft skills), таких як вміння працювати в команді, критично мислити і швидко адаптуватися до нових умов. Всі ці навички високо цінуються працедавцями, тому наші випускники зможуть легко знайти роботу за фахом. Прогнозується, що це підвищить якість освіти і зацікавленість роботодавців нашими випускниками.

Девіз кафедри: «Навчання від науки»

Студенти-біохіміки з першого курсу залучаються до наукових досліджень. Це забезпечує тісний зв’язок теорії, яка викладається на різних курсах, з науковими реаліями. Цьому допомагають наукові семінари, які регулярно проводяться на кафедрі. Семінари проводяться українською та англійською мовами. Вивченню англійської мови на кафедрі приділяється особлива увага, оскільки на сьогодні саме англійська є основною мовою спілкування вчених з різних країн, а також мовою сучасної наукової літератури.  Важливий місце у навчанні біохіміків займає практична підготовка, яка становить понад 50% навчального часу: на лабораторних заняттях з навчальних дисциплін, під час навчальних і виробничих практик, у ході виконання наукових (курсових і дипломних) робіт студенти набувають навичок  роботи у біохімічній та мікробіологічній лабораторіях, освоюють сучасні методи досліджень, які широко використовуються у клінічній медичній діагностиці та  у біотехнологічній промисловості, вчаться планувати експерименти та аналізувати отримані результати. Всі ці навички високо цінуються працедавцями, тому наші випускники легко і швидко знаходять роботу за фахом.

Майбутніми місцями роботи для випускників можуть бути кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського університету; біохімічні лабораторії санітарно-епідеміологічних станцій, карантинних служб, поліклінік, діагностичних центрів, експертно-криміналістичних центрів; мікробіологічні та біохімічні лабораторії закладів громадського харчування, малі підприємства та установи харчового та біотехнологічного сектору (дослідник, забезпечення якості, лаборант, інженер), біомедичний та фармацевтичний сектори, сфера охорони довкілля, дослідницькі групи університетів та наукових лабораторій. Вже сьогодні більшість наших випускників працює за спеціальністю в лабораторіях державних і приватних медичних установ, у школах Івано-Франківської області. Деякі з них проводять дослідження в університетах та науково-дослідних інститутах України, Канади, США і Великої Британії. Підприємствами та установами, де вже працюють наші випускники і які зацікавлені у нових фахівцях, є: лікувально-діагностичний центр «Медекс», медичний діагоностичний центр “Медсервіс”, медичні лабораторії «Діамеб», “ПрімаМед”, “Dila” та інші, ТОВ «Екопродукт», ТОВ «Імперово Фудз», ДУ “Івано-Франківська обласна фітосанітарна лабораторія», обласний центр переливання крові, Івано-Франківський Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківський базовий медичний коледж, інші навчальні, наукові та діагностичні установи.

Детальніше про працевлаштування наших випускників можна проглянути у розділі “Наші випускники” за покликанням https://kbb.pnu.edu.ua/our-graduates/

Детальніше про успіхи наших студентів па час навчання в університеті за покликанням https://kbb.pnu.edu.ua/achivements-of-our-students/

Навчальний-план-біохімія_біотехнологія-та-методологія-_біологічних-_досліджень

 

Професія – біохімік