Індивідуальна освітня траєкторія

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Запровадження індивідуальних навчальних планів студентів дає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, враховувати результати навчання за академічною мобільністю та неформальною освітою.

Академічна мобільність

п. 1.3. Академічна мобільність передбачає можливість учасників освітнього процесу Університету навчатися, викладати, стажуватися, проходити навчальну або виробничу практику, проводити наукові дослідження у партнерському закладі вищої освіти (науковій установі) в Україні або за кордоном та такі ж можливості для учасників освітнього процесу іноземних та вітчизняних закладів вищої освіти (наукових установ) в Університеті.

п. 3.3. До участі у програмах академічної мобільності допускаються здобувачі освіти, які повністю завершили хоча б один рік навчання за рівнем бакалавра, здобувачі освіти рівня магістра, особи, які здобувають наукові ступені доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники.

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Порядок зарахування результатів неформальної освіти

Зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін проводять за заявою здобувана вищої освіти на ім’я керівника структурного підрозділу (декана факультету/директора інституту) на підставі академічної довідки, додатка до документу про вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданих закладом вищої освіти, або витягу з навчальної картки студента, завіреної в установленому порядку, або сертифіката про практику/стажування, або сертифіката про проходження тренінгу тощо.

Заяву про зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін здобувач вищої освіти подає протягом перших 10 робочих днів від початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у зарахуванні він зміг пройти підготовку з відповідної дисципліни в повному обсязі.

У випадку подання зазначених документів іноземною мовою заявник подає їх переклад, нотаріально завірений в установленому порядку.

Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Положення про порядок визнання результатів навчання та ліквідацію академічної різниці