Докторантура

На кафедрі відкрита докторантура за спеціальністю 03.00.04 “Біохімія” (з 2017 року за спеціальністю 091 “Біологія” (освітня програма “Біохімія”). За період 2011-2018 рр. завершило докторантуру троє здобувачів, одна з яких успішно захистила докторську дисертацію (д.б.н. Галина Семчишин). На сьогодні в докторантурі навчається один докторант.

 Гусак Віктор Васильович

Період навчання у докторантурі:  2019-до тепер.

Тема дисертації: 

Науковий консультант: професор, д.б.н. Лущак Володимир Іванович.

Анотація теми. 

 

Лущак Олег Володимирович 

Період навчання у докторантурі:  2015-2018 рр.
Тема дисертації: Взаємозв’язок між харчуванням, тривалістю життя і метаболізму.

Науковий консультант: професор, д.б.н. Лущак Володимир Іванович.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри біохімії та біотехнології ПНУ. 

Анотація теми. Харчування є невід’ємним фізіологічним процесом для усіх живих організмів. Він впливає на тривалість життя, метаболізм, розмноження, тощо. Проте ці, а також фактори гормональної регуляції так само впливають на харчування утворюючи мережу регуляторних механізмів, що разом формують відповідь організму на доступність поживних речовин. Незбалансоване харчування може призводити до порушення метаболізму, що в свою чергу може викликати розвиток таких хвороб як ожиріння, діабет і рак. Дана дисертаційна робота присвячена вивченню молекулярних механізмів регуляції харчової поведінки, тривалості життя і метаболізму в залежності від дієти. Окрему увагу буде приділено еволюційним аспектам адаптації до споживання незбалансованої дієти, а також участі регуляторних шляхів TOR і IIS/IGF.

Байляк Марія Михайлівна

Період навчання в докторантурі:  2014-2017 рр.
Рік захисту і тема дисертації: 11 грудня 2019 р., Підвищення адаптаційного потенціалу дріжджів Saccharomyces cerevisiae та плодової мушки Drosophila melanogaster рослинними екстрактами, кетокислотами та аргініномНауковий консультант: професор, д.б.н.  Лущак Володимир Іванович.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри біохімії та біотехнології ПНУ. 

Анотація теми. У роботі зосереджено увагу на дослідженні впливу препаратів родіоли рожевої, тирличу жовтого, кверцетину, аргініну, альфа-кетолютарату та інших природних кетокислот на адаптаційний потенціал, метаболізм та тривалість життя пекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae та плодової мушки Drosophila melanogaster.  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 48 робіт, з яких – 22 статей у фахових виданнях (з них 18 – у базі даних Scopus), 1 розділ монографії (Scopus) та 25 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій та з’їздів.


Семчишин Галина Миколаївна

Період навчання в докторантурі:  2011-2014 рр.
Рік захисту і тема дисертації: 4 листопада 2015 р., «Молекулярні механізми адаптації дріжджів Saccharomyces cerevisiae до стресових чинників».
Науковий консультант: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: професор кафедри біохімії та біотехнології ПНУ.

Публікації за темою дисертації:

За матеріалами дисертації опубліковано 53 роботи, з яких – 24 статті у фахових періодичних виданнях (всі у базі даних Scopus, загальний імпакт фактор IF=26.7), 4 – розділи англомовних монографій (2 у базі даних Scopus) та 25 – тези доповідей у матеріалах вітчизняних та закордонних наукових конференцій, з’їздів та конгресів.