Іванна Дрогомирецька

ДРОГОМИРЕЦЬКА ІВАННА ЗИНОВІЇВНА  (pdf версія)                   

кандидат біологічних наук

завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 Контактна інформація та особисті дані:
Українка, одружена, 1982 р.н.
Електронна адреса: drogomyretska_dbb@ukr.net
Робочий телефон: +380342596171
Мови: українська, російська, німецька

Дрогомирецька (Лучка) Іванна Зиновіївна народилася 8 липня 1982 року в с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області. В 1999 році закінчила Боднарівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. За успіхи у навчанні нагороджена золотою медаллю. У цьому ж році вступила до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на спеціальність «Біологія». У 2004 році завершила навчання та отримала диплом спеціаліста, кваліфікація – біолог, викладач (диплом РН № 25484753 від 30 червня 2004 року). Тема дипломної роботи – «Залежність вмісту білків та протеїногенних амінокислот в тканинах Stevia rebaudiana Bert. залежно від якісного та кількісного складу ауксинів у поживному середовищі», науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Шелифіст Антоніна Євгенівна, кафедра біохімії біологічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
З вересня 2004 року по жовтень 2005 року працювала вчителем Калуської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7. Паралельно з основним місцем роботи з вересня 2004 року по жовтень 2005 року працювала за сумісництвом на посаді старшого лаборанта кафедри біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Протягом 2005-2009 років навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника. Тема дисертаційної роботи – «Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю», науковий керівник – доктор медичних наук, професор кафедри біохімії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Мазепа Марія Андріївна.
У 2012 році отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.09 – імунологія. Науковий ступінь присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом ДК № 005043 від 17 лютого 2012 року).
З січня 2010 року працює на кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника (з квітня 2010 р. на кафедрі біохімії та біотехнології у зв’язку з перейменуванням кафедри): протягом 2009-2015 рр. – на посаді старшого лаборанта, з листопада 2015 р. і дотепер – на посаді завідувача навчально-наукової лабораторії кафедри.

Наукові інтереси:
– особливості будови та функціонування імунної системи риб;
– вплив токсикантів та різних біологічно активних речовин на клітинні та
гуморальні параметри імунної системи риб;
– імунологічні методи лабораторної діагностики.

Загальна кількість публікацій – 17, з них: статті у фахових виданнях – 10, тези доповідей – 7.

Статті у фахових журналах:
1. Kubrak O.I., Atamaniuk T.M., Husak V.V, Drohomyretska I.Z., Storey J.M., Storey K.B., Lushchak V.I. Oxidative stress responses in blood and gills of Carassius auratus exposed to the mancozeb-containing carbamate fungicide Tattoo. Ecotoxicol. Environ. Saf. – 2012. – Vol. 85. – P. 37-43.
2. Дрогомирецька І.З., Мазепа М.А. Морфометричні показники лейкоцитів Cyprinus carpio L. за дії іонів кадмію та нікелю // Імунологія та алергологія. – 2010. – № 1. – С. 50-55.
3. Дрогомирецька І.З., Мазепа М.А., Мазепа І.В. Експериментальне дослідження розподілу кадмію і нікелю в органах і тканинах Cyprinus carpio L. // Современные проблемы токсикологии. – 2010. – № 4. – С. 39-42.
4. Дрогомирецька І.З., Мазепа М.А., Мазепа І.В. Імунотоксичність нікелю та його сполук // Современные проблемы токсикологии. – 2009. – № 3-4. – С. 25-32.
5. Дрогомирецька І.З., Мазепа М.А. Вплив іонів кадмію на лейкоцити периферійної крові та кровотворних органів Cyprinus carpio L. // Рибогосподарська наука України. – 2009. – № 4. – С. 98-103.
6. Дрогомирецька І.З., Мазепа М.А. Вплив іонів важких металів на лімфоцити Cyprinus carpio L. // Питання біоіндикації та екології. – 2009. – Вип. 14, № 2. – С. 137-147.
7. Дрогомирецька І.З., Мазепа М.А. Особливості фагоцитарної активності лейкоцитів крові Cyprinus carpio L. під впливом іонів кадмію та нікелю // Природничий альманах. – 2009. – № 11. – С. 60-67.
8. Дрогомирецька І.З., Мазепа М.А. Особливості лейкоцитарної формули крові та кровотворних органів Cyprinus carpio L. за дії токсичних концентрацій іонів нікелю // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2009. – Т. 22(61), № 1. – С. 9-15.
9. Дрогомирецька І.З. Дія іонів кадмію на клітинні та гуморальні показники неспецифічної резистентності коропа Cyprinus carpio L. // Галицький лікарський вісник. – 2009. – Т. 16, № 4. – С 45-47.
10. Дрогомирецька І.З., Мазепа М.А. Сезонні та вікові особливості лейкоцитів периферійної крові коропа (Cyprinus carpio L.) // Біологія тварин. – 2008. – № 1-2. – С. 116-121.

Тези доповідей:

 1. Дрогомирецька І.З. Реакція гуморальних факторів імунної системи Cyprinus carpio на підвищені концентрації іонів важких металів / І.З. Дрогомирецька // Materialy V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2009” 7-15 czerwca 2009 roku – Przemyśl: Nauka i studia, 2009. – Vol. 18. – S. 51-54.
  2. Дрогомирецька І.З. Видові особливості лейкоцитів прісноводних риб / І.З. Дрогомирецька // Матеріали І Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Фундаментальні та прикладні дослідження в біології” 23-26 лютого 2009 р. – Донецьк, 2009. – Т. ІІ. – С. 26-27.
  3. Дрогомирецька І.З. Реакція білків сироватки крові коропа Cyprinus carpio L. на надлишкові концентрації нікелю / І.З. Дрогомирецька // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих науковців „Біологія: від молекули до біосфери” 18-21 листопада 2008 р. – Харків, 2008. – С. 36-37.
  4. Дрогомирецька І.З. Визначення фагоцитарної активності лейкоцитів коропа під дією іонів кадмію / І.З. Дрогомирецька // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Шевченківська весна” 20-23 березня 2008 р. – Київ, 2008. – С. 39-40.
  5. Дрогомирецька І.З. Вплив іонів кадмію та нікелю на показники НСТ-тесту лейкоцитів Cyprinus carpio in vitro / І.З. Дрогомирецька // Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів „Молодь і поступ біології” 7-10 квітня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 313.
  6. Дрогомирецька І.З. Вплив кадмію на лейкоцити периферійної крові коропа Cyprinus carpio L. / І.З. Дрогомирецька / Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих учених „Біологія: від молекули до біосфери” 19-21 листопада 2007 р. – Харків, 2007. – С. 193-194.
  7. Дрогомирецкая И.З. Влияние никеля (Ni2+) на клеточные показатели неспецифической резистентности Cyprinus carpio / И.З. Дрогомирецкая, М.А. Мазепа // VІ Съезд аллергологов и иммунологов СНГ, 11-14 сентября 2006 г.: Аллергология и иммунология. – 2006. – Т. 7, № 3. – С. 446.