Уляна Стамбульська

              СТАМБУЛЬСЬКА УЛЯНА ЯРОСЛАВІВНА (CV_ukr_Stambulska)                    

кандидат біологічних наук, асистент (погодинна оплата) кафедри біохімії та біотехнології

В минулому провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

І. Контактна інформація та особисті дані:

Українка, одружена, 1982 р.н.

Домашня адреса: вул. Довженка 35/95, м. Івано-  Франківськ, 76000, Україна

Електронна адреса:     ustambulska@ukr.net

Робочий телефон:         8 0342 59 61 71

Мови:   українська вільно, англійська професійно.

Інтереси:     подорожі, вишивання, пошиття одягу

ІІ. Освіта

Стамбульська (Русин) Уляна Ярославівна народилась 25 вересня 1982 року в смт. Рожнятів, Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл. В 2000 році закінчила Рожнятівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. У цьому ж році вступила до Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника на природничий факультет, спеціальність «Біологія». У 2005 році завершила навчання та отримала диплом спеціаліста, кваліфікація – біолог, викладач біології (ВА №28011686). Тема дипломної роботи: «Виділення та використання чистих культур азотфіксуючих бактерій» (науковий керівник – доктор біологічних наук, завідувач кафедри біохімії природничого факультету ПНУ ім. В. Стефаника, проф. Лущак В.І.).

Протягом 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю «Біотехнологія» при кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему «Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного» у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.05 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України (диплом ДК №043199 від 26 червня 2017 р). Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, доктор біологічних наук, професор Лущак Володимир Іванович.

З 2007-2008 рр. – асистент кафедри біохімії за сумісництвом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2011-2012 рр. – провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Протягом 2012-2014 рр. – мікробіолог виробничо-технологічної лабораторії ТзОВ «Імперово Фудз», з квітня 2014 р – заступник завідувача виробничо-технологічної лабораторії ТзОВ «Імперово Фудз».

З 2015-2017 рр. старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». З березня 2018 р. і дотепер – провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри. Паралельно з основним місцем роботи працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри біохімії та біотехнології.

ІІ. Викладацький досвід

На кафедрі біохімії та біотехнології забезпечує викладання дисциплін: «Фізіологія та біохімія рослин” (2018-донині), «Вірусологія» (2017-донині, практичні роботи), «Мікробіологія» (2017-донині, лабораторні роботи)., «Біотехнологія» (2018 рр., лабораторні роботи).

ІІІ. Наукові інтереси:

 • симбіотичні азотфіксуючі бактерії роду Rhizobium та їх використання;
 • – вільнорадикальні процеси у рослин;
 • – вплив пестицидів та важких металів на фізіолого-біохімічні показники рослин;
 • – мікроклональне розмноження рослин;

ІV. Громадська та організаційна робота

Куратор академічної групи (2016-2020)

Організатор посвяти студентів першокурсників у біохіміки (2016-2017, 2017-2018 років вступу);

Член оргкомітету Літньої школи з біохімії, яка проводилася на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника 2016, 2017р.

Член оргкомітету Осінньої школи юного біохіміка, яка проводилася на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника 2017 р.

Публікації

Загальна кількість друкованих праць – 22, з них: статті у фахових виданнях України – 9, статті у закордонних журналах – 2, тези доповідей –9, навчально-методичні праці – 2, розділ монографії – 1.

Навчально-методичні праці

 1. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Сучасна експериментальна біологія» / Укладачі: Абрат О.Б., Мосійчук Н.М., Стамбульська У.Я., Дрогомирецька І.З. / під заг. ред. О.Б. Абрат // Методичні вказівки. – Видавництво ПП Голіней О., 2017. – 32 с.
 2. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Стамбульська У.Я., Дрогомирецька І.З. / під заг. ред. Н.М. Мосійчук // Методичні вказівки. – Видавництво ПП Голіней О., 2017. – 22 с.

Статті у фахових журналах:

 1. Stambulska U. Ya, Bayliak M. M., Lushchak V. I. Chromium (VI) toxicity in legume plants: modulation effects of rhizobial symbiosis // BioMed Research International. 2018. Vol. 2018, Article ID 8031213, 13 pages. doi:10.1155/2018/8031213
 1. Стамбульська У. Я. Вплив місцевих штамів азотфіксуючих бульбочкових бактерій на деякі біохімічні показники рослин гороху // Біологічні системи. – 2016. – Т. 8, Вип. 1 – С. 40–47.
 2. Стамбульська У. Я., Мосійчук Н. М. Вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та азотфіксуючих бактерій на біохімічні показники рослин гороху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2015. – № 19. – С. 53–56.
 3. Стамбульська У. Я. Вплив біхромату калію у середовищі вирощування на біохімічні показники рослин гороху // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2015. – Т. 20, № 2 (37) – С. 42–48.
 4. Стамбульська У. Я. Вплив біхромату калію на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2015. – № 18. – С. 64–68.
 5. Stambulska U. Ya., Lushchak V. I. Efficacy of symbiosis formation by pea plants with local Western Ukrainian strains of Rhizobium // The Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences – 2015. – Vol. 5, N. 2. – P. 92–98.
 6. Стамбульська У. Я., Лущак В. І. Хемотаксис Rhizobium leguminosarum bv. viciae до органічних речовин // Мікробіологічний журнал. – 2009. – Т. 71, №3. – С. 47–53.
 7. Стамбульська У. Я., Лущак В. І. Вплив місцевих штамів Rhizobium leguminosarum bv. viciae на рослини гороху посівного // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2008. – №. – С. 131–137.
 8. Стамбульська У. Я., Лущак В. І. Вплив бактерій роду Rhizobium на концентрацію пігментів і крохмалю в рослин гороху // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – № 3. – С. 89–94.
 9. Русин У. Я., Лущак В. І. Ефективність утворення бобово-ризобіального симбіозу бульбочковими бактеріями, виділеними з ґрунтів Прикарпаття // Агроекологічний журнал. – 2008. – Спец. вип. – С. 208–211.
 10. Господарьов Д., Мандрик С., Русин У., Паньків Л. Вплив іонів заліза на показники оксидативного стресу і ативність антиоксидантних ферментів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Вісник Прикарпатського університету. Біологія. – 2003. – Вип. 3. С. 137–144.

Тези доповідей:

 1. Стамбульська У. Я. Виділення та ідентифікація симбіотичних азотфіксуючих бактерій гороху з ґрунтів Прикарпаття / У. Я. Стамбульська: матеріали міжнародної науково-практ. конф. [„Наука та сучасність”], (Київ, 22 берез. 2011 р.) – Київ, 2011. – С. 70–75.
 2. Стамбульська У. Я. Вплив бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum bv. viciae на морфометричні показники рослин гороху / У. Я. Стамбульська: матеріали ІV міжнарод. науково-практ. конф. [„Біотехнологія. Наука. Освіта. Практика”], (Дніпропетровськ, 11-13 листоп. 2008 р.) – Дніпропетровськ, 2008. – С. 147–148.
 3. Русин У. Я. Хемотаксис бульбочкових бактерій гороху посівного до органічних речовин / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали IІ міжнарод. наук. конф. молодих учених [„Біологія: від молекули до біосфери”], (Харків, 19-21 листоп. 2007 р.) – Х.: ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. – С. 380–381.
 4. Русин У. Я. Вплив бактерій роду Rhizobium на морфологічні показники рослин Pisum sativum L. / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали ІІІ міжнарод. конф. студ. і аспір. [„Молодь і поступ біології”], (Львів, 23–27 квітн. 2007 р.) – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 365–366.
 5. Русин У. Я. Виділення та використання культур бульбочкових бактерій з бобових рослин Івано-Франківської області / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали III міжнарод. наук. конф. [“Фактори експериментальної еволюції організмів”], (Алушта, 25−28 верес. 2006 р.) − К. : Логос, 2006. − С. 636–638.
 6. Русин У. Я. Виділення та оцінка ефективності бульбочкових бактерій з бобових рослин Івано-Франківської області / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали міжнарод. наук. конф. [„Мікробні біотехнології”], (Одеса, 11-15 верес. 2006 р.) – Одеса : Астропринт, 2006. – С. 95.
 7. Русин У. Я. Вплив етанолу на активність антиоксидантних ферментів у Saccharomyces cerevisiae / У. Я. Русин: матеріали І міжнар. конф. студ. і аспір. [„Молодь і поступ біології”], (Львів, 5 трав. 2005 р.) – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 9.
 8. Gospodaryov D. The effect of iron on catalase and superoxide dismutase activities in yeast Saccharomyces cerevisiae / D. Gospodaryov, L. Pankiv, U. Rusyn, S. Mandryk: First Ukrainian Congress for Cell Biology, Lviv, 2004. – P. 68.
 9. Русин У. Я. Вплив іонів заліза на активність антиоксидантних ферментів у Saccharomyces cerevisiae / У. Я. Русин: матер. 73 міжвуз. студ. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 80.