SARS-COV-2-індуковані структурні і імунні порушення в органах-мішенях: пошук предикторів важкості перебігу і прогнозування ризиків виникнення ускладнень

Тема проекту: SARS-COV-2-індуковані структурні і імунні порушення в органах-мішенях: пошук предикторів важкості перебігу і прогнозування ризиків виникнення ускладнень

№ держреєстрації 0120U104755

Тривалість проекту: 27 жовтня 2018 – 31 грудня 2022
Грантхолдер: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Джерело фінансування: Національний фонд досліджень України, конкурс “Наука для безпеки людини та суспільства”

Реєстраційний номер Проєкту: 2020.01/0157

Анотація проєкту

У рамках проєкту буде проаналізувано біоматеріал, померлих внаслідок ускладнень, що пов’язані з хворобою COVID-19. Буде обрано дві групи порівняння: пацієнти, які померли від респіраторних ускладнень нековідного ґенезу та померлі без респіраторної недостатності. Планується досягнути 40 опрацьованих випадків у кожній групі. Є зібрано історії понад 100 пацієнтів перехворівших COVID-19 та одужавших і їх кількість постійно зростає. Їх планується залучити для аналізу наслідків на рівні складу крові, біохімічних і молекулярних показників крові для можливого пошуку маркерів оцінки розвитку можливих патологій і летальності при COVID-19

Мета проєкту: Встановити механізмів SARS-COV-2-індукованих структурних і імунних порушень в органах-мішенях на підставі клініко-морфологічних та молекулярних даних

Завдання проєкту:

  1. Проаналізувати і встановити причини більш важкого перебігу хвороби у людей з коморбідною патологією (ожиріння, цукровий діабет, гіпертензія, ХОЗЛ, хронічні захворювання нирок, тощо);
  2. Провести пошук взаємозв’язків між рівнями транскрипційної активності ендосомальних (TLR7) і цитоплазматичних (RIG-I) сенсорів вірусної РНК, рівнями вірусного навантаження і титру анти-SARS-COV-2, IgА, IgМ і IgG в крові хворих;
  3. Встановити можливу зв’язки між індукцією генів ключових транскрипційних факторів імунної відповіді (NF-kB, IRF) та експресією регуляторів диференціювання Th1-, Th17- і Treg-лімфоцитів (Tbet, RORC, FOXP3);
  4. З’ясувати залежність між рівнем тканинної експресії ACE2 і характером імунних порушень в органах, які індукуються COVID-19, і призводять до летальних наслідків;
  5. Продемонструвати залежність між розподілом субпопуляцій тканинних макрофагів (М1-, M2-і CD169+-інтерстиціальні) як основного клітинного джерела цитокінового шторму, експресією генів прозапальних цитокінів (IL1b, IL6, IL17a, TNFa) і генів-регуляторів фіброзу (TGFb1) у хворих
  6. Буде здійснена спроба встановити ключові малоінвазивні маркери для оцінки важкості перебігу хвороби.

Очікувані результати:

а) Опис наукової або науково-технічної продукції (за її наявності), яка буде створена в результаті виконання проєкту (із зазначенням її якісних та кількісних характеристик).

У пацієнтів, які одужали, очікується встановити малоінвазивні маркери важкості захворювання. Передбачається встановити рентгенографічні і спірографічні зміни, тривалість і динаміку біохімічних змін крові, мікробіому калу, змін формули крові, транскрипційної активності генів імунної відповіді, рівнів IgM, IgG, IgA. Планується співставити у пацієнтів результати ПЛР діагностики та ІФА, згідно перебігу COVID-19. Будуть проаналізовані дані захворювання, а саме: залежність від віку, виду лікування, рівня сатурації киснем, загальних та біохімічних гематологічних показників, наявності професійних шкідливостей та куріння, нещодавніх перенесених гострих та хронічних захворювань, застосування гормональної контрацепції, вакцинації та системного вживання глюкокортикостероїдів на тривалість та перебіг коронавірусної інфекції. Планується оформити результати науково-технічної продукції у деклараційних патентах на корисну модель.

б) Обґрунтування переваг очікуваної наукової або науково-технічної продукції (за її наявності) у порівнянні з існуючими аналогами.

Основною перевагою результатів постмортальних досліджень буде встановлення тропності 18 тканин та 2 біологічних рідин до вірусу, значимість приєднання бактеріальної флори, визначення таргетності враження на мікро- та ультрамікроскопічному рівнях з верифікацією морфології пошкодження тканин, як у органах, спровокованих попередньо супутніми захворюваннями, так і завідомо прижиттєво інтактних тканинах. Буде встановлений взаємозв’язок між змінами у легенях, візуалізованими методом комп’ютерної томографії згідно шкали CORADS та методом секційного посмертного дослідження. Очікується аналіз виду лікування пацієнта, тривалості перебування на апараті штучної вентиляції легенів, імунного статусу, вираженості симптомів супутніх захворювань та порівняння цих показників з виявленими постмортальними змінами.

в) Обґрунтування практичної цінності запланованих результатів реалізації Проєкту для економіки та суспільства (стосується проєктів, що передбачають проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок).

Результати досліджень будуть мати суттєве медико-соціальне значення, оскільки надають фундаментальне наукове підґрунтя для розробки нових шляхів фармакологічної корекції стану імунної, серцево-судинної, ендокринної системи та метаболічних розладів у пацієнтів з COVID-19. Це дозволить знизити частоту летальності та інвалідності хворих на COVID-19, скоротити час перебування хворих у стаціонарі, затрати держави на лікування і реабілітацію цієї категорії хворих

Керівник проєкту: Господарьов Дмитро Валерійович, доцент кафедри біохімії та біотехнології; е-мейл: dmytro.gospodaryov@gmail.com