Надія Мосійчук

MОСІЙЧУК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА   

кандидат біологічних наук

доцент кафедри біохімії та біотехнології

 

Біографічна довідкаОсновні публікаціїКонтакти

Контактна інформація та особисті дані:
Українка, одружена, 1983 р.н.
Мови: українська, російська, англійська

Мосійчук (Семчук) Н.М. народилась 27 березня 1983 року в с.Коршів Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. В 2000 році закінчила Коршівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. За успіхи у навчанні нагороджена золотою медаллю. У цьому ж році вступила до Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника на спеціальність «Хімія». У 2005 році завершила навчання та отримала диплом магістра з відзнакою, кваліфікація – хімік, викладач. Тема дипломної роботи:«Вплив SiO2 на реологічні та електрофізичні властивості наповнених ним систем» (науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Хома М.І., кафедра органічної та аналітичної хімії природничого факультету ПНУ ім. В. Стефаника).
Протягом 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Біохімія» при кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему «Функціонування антиоксидантних механізмів у дефектних за генами біосинтезу токоферолів ліній Arabidopsis thaliana за дії стресових чинників» у спеціалізованій вченій раді Д 76.05.051 при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (диплом ДК №012576). Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії ПНУ ім. В. Стефаника, доктор біологічних наук, професор Лущак Володимир Іванович.

З березня 2009 року працює на кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника (з квітня 2010 р. на кафедрі біохімії та біотехнології у зв’язку з перейменуванням кафедри): протягом 2009-2012 рр. – на посаді старшого лаборанта, 2013-2018 – на посаді провідного фахівця навчально-наукової лабораторії кафедри, з вересня 2018 р. до  дотепер – на посаді доцента кафедри. Викладає дисципліни «Великий практикум», «Аналітична хімія», «Фізико-хімічні методи дослідження», «Біоорганічна хімія» (лабораторні роботи).

НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ:
15.09.2014 – 20.10.2014; 07.06.2015 – 27.07.2015 – факультет біології, Лундський університет, м. Лунд (Швеція).
16.08.2015 – 23.09.2015 – Інституту фізіології та харчування тварин ім. Кєлановського, м. Яблонна (Польща)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
– біохімічні та молекулярні механізми адаптації рослин до несприятливих умов;
– вплив пестицидів на гематологічні, метаболічні та вільно радикальні процеси у тканинах риб.

ORCiD: 0000-0002-5362-1164
ResearchGate
Scopus Author ID: 24768375900 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:
1. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Семчишин Г.М., Байляк М.М., Кубрак О.І., Гусак В.В., Ровенко Б.М., Абрат О.Б./ під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – 26 с.
2. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Гусак В.В., Абрат О.Б. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. 2013. – 24 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ЖУРНАЛАХ:
1. Василик Ю., Мосійчук Н. Вплив нітропрусиду натрію у системі in vitro на пігментний склад, концентрацію карбонільних груп білків і антиоксидантний потенціал у листках проростків кукурудзи // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 69. – С. 65-73.
2. Mosiichuk N.M., Husak V.V., Maksymiv I.V., Hlodan O.Y., Storey J.M., Storey K.B., Lushchak V.I. Toxicity of environmental Gesagard to goldfish may be connected with induction of low intensity oxidative stress in concentration- and tissue-related manners // Aquat Toxicol. – 2015. – Vol. 165. – P. 249-258.
3. Maksymiv I.V., Husak V.V., Mosiichuk N.M., Matviishyn T.M., Sluchyk I.Y., Storey J.M., Storey K.B., Lushchak V.I. Hepatotoxicity of herbicide Sencor in goldfish may result from induction of mild oxidative stress // Pesticide Biochemistry and Physiology. – 2015. – Vol. 122. – P. 67-75.
4. Husak V.V., Mosiichuk N.M., Maksymiv I.V., Sluchyk I.Y., Storey J.M., Storey K.B., Lushchak V.I. Histopathological and biochemical changes in goldfish kidney due to exposure to the herbicide Sencor may be related to induction of oxidative stress // Aquatic Toxicology. – 2014. – Vol. 155. – P. 181-189.
5. Vasylyk Y.V., Semchuk N.M., Lushchak Ok.V. Effect of sodium nitroprusside on activities of antioxidant and glutathione-related enzymes in leaves of maize seedlings // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 6, Вип. 2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – C. 167-172.
6. Lushchak V.I., Semchuk N.M. Tocopherol biosynthesis: chemistry, regulation and effects of environmental factors // Acta Physiologiae Plantarum. – 2012. – Vol. 34(5). – P. 1607-1628.
7. Semchuk N.M., Vasylyk Y.V., Lushchak O.V., Lushchak V.I. Effect of short-term salt stress on oxidative stress markers and antioxidant enzymes activity in tocopherol-deficient Arabidopsis thaliana plants // Ukr Biokhim Zh. – 2012. –Vol. 84(4). – P. 41-48.
8. Vasylyk Y.V., Semchuk N.M., Lushchak O.V., Lushchak V.I. Effect of sodium chloride and nitroprusside on protein carbonyl groups content and antioxidant enzyme activity in leaves of corn seedlings Zea mays L // Ukr Biokhim Zh. – 2012. Vol. 84(3). – P. 82-87.
9. Semchuk N.M., Vasylyk Iu.V., Kubrak O.I., Lushchak V.I. Effect of sodium nitroprusside and S-nitrosoglutathione on pigment content and antioxidant system of tocopherol-deficient plants of Arabidopsis thaliana // Ukr Biokhim Zh. – 2011. – Vol. 83(6). – P. 69-79.
10. Semchuk N.M., Lushchak O.V., Falk J., Krupinska K., Lushchak V.I. Inactivation of genes, encoding tocopherol biosynthetic pathway enzymes, results in oxidative stress in outdoor grown Arabidopsis thaliana // Plant Physiology and Biochemistry. – 2009. – Vol. 47(5). – P. 384-390.
11. Semchuk N., Lushchak O.V., Falk J., Krupinska K., Lushchak V.I. Effect of VTE1 and VTE4 gene inactivation on salt stress response in Arabidopsis thaliana // Ukr Biokhim Zh. – 2008. Vol. 80(3). – P. 48-54.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ:
1. Grujic D., Fedkiv O., Nikandrova E., Mosiejchuk N., Kirko S., Osadchenko I., Kovalenko T., Drahanchuk O., Parshykov O., Goncharova E., Freedman S., Martin C., Pierzynowski S. ePS05.1 Nutritional formula pre-hydrolyzed by novel point of care lipase device (EFIC™) leads to increased fat absorption in young pigs with exocrine pancreatic insufficiency (EPI). Abstracts of the 38th European Cystic Fibrosis Conference //Journal of Cystic Fibrosis. – 2015. – Vol. 14. – P. S50.
2. Maksymiv I. Oxidative stress development in goldfish kidney after exposure to metribuzin-containing herbicide “Sencor”/ I. Maksymiv, V. Husak, N. Mosiichuk // Молодь і поступ біології: збірник тез X Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 8 – 11 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – 54-55 с.
3. Kindrat I. Tocopherol deficiency may influence oxidative stress response in Arabidopsis thaliana towards short-term salt stress / I. Kindrat, N. Semchuk // Materials of 5d International young scientists conference [Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.], (Odesa, 13-17 June 2011). – Odesa: Odesa National I.I. Mechnykov University, 2011. – Р. 148.
4. Semanyk U. Pigment concentration in corn seedlings exposed to potassium dichromate/ U. Semanyk, N. Semchuk // Materials of 5d International young scientists conference [Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.], (Odesa, 13-17 June 2011). – Odesa: Odesa National I.I. Mechnykov University, 2011. – Р. 170.
5. Семчук Н. М. Роль токоферолу в адаптації рослин Arabidopsis thaliana до умов навколишнього середовища / Н.М. Семчук // Тези доповіді ІX Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців [“Біологічні дослідження молодих учених в Україні”], (Київ, 28-29 жовтня 2009). – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2009. – C. 36.
6. Семчук Н. М. Активність каталази та гваяколпероксидази у дикого типу та дефектних за біосинтезом токоферолу ліній Arabidopsis thaliana за дії нітропрусиду натрію/ Н. М. Семчук // Тези доповіді V Міжнародної конференції [„Молодь та поступ біології”], (Львів, 12-15 травня 2009). – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2009 – С. 219.
7. Процайло М.М. Вплив Раундапу на морфо-фізіологічні показники у проростках кукурудзи/ М.М. Процайло, Н.М. Семчук // Тези доповіді IV Міжнародної конференції [„Молодь та поступ біології”],(Львів, 7-10 квітня 2008).— Львів, 2008.— с. 98.
8. Маркевич С.С. Вплив магнію на морфо-фізіологічні показники у проростках кукурудзи / С.С. Маркевич, Н.М. Семчук // Тези доповіді IV Міжнародної конференції [„Молодь та поступ біології”] (Львів, 7-10 квітня 2008).— Львів, 2008.— с. 80.
9. Семчук Н. М. Вплив інактивації генів VTE1 і VTE4 на вміст хлорофілу, антоціанів, каротиноїдів та активність антиоксидантних ферментів у Arabidopsis thaliana / Н. М. Семчук // зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук. конф. студ. і аспір. [“Молодь і поступ біології”], (Львів, 23-27 квітн. 2007 р.). – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2007 – С. 437.
10. Semchuk N. Salt stress induces oxidative stress in Arabidopsis thaliana plants: possible involvement of tocopherols / N. Semchuk // Materials of 3rd International young scientists conference [Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.], (Odesa, 15-18 May 2007). – Odesa: Odesa National I.I. Mechnykov University, 2007. – Р. 221.
11. Семчук Н. М. Вплив інактивації генів, які кодують ферменти біосинтезу токоферолу, на відповідь Arabidopsis thaliana на дію сольового стресу/ Н.М. Семчук // Матеріали X конференції молодих вчених [“Сучасний стан і пріоритети розвитку фізіології рослин, генетики та біотехнології„] (Київ, 25-26 жовтня 2007). – Київ. – 2007. – C. 65.
12. Семчук Н. М. Антиоксидантна роль токоферолу у захисті хлоропластів Arabidopsis thaliana під час старіння / Н.М. Семчук, Т.Ю. Назарчук // Тези доповідей II Міжнародної конференції молодих учених [„Біологія: від молекули до біосфери”], (Харків, 19-21 листопада 2007 р). –Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – C. 213.